Obchodní podmínky

 

 

Čas a způsob doručení

Objednané zboží bude zákazníkovi doručeno jednou z přepravních společností, Česká pošta, PPL, Geis . Doba doručení je: 2-5 pracovní dnů u zboží, které je skladem a 4-10 pracovních dní v ostatních případech.

S doručeným zbožím zákazník obdrží i daňový doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Obchod si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že výrobce zboží přestal výrábět a není již možné u něj toto zboží objednat, nebo pokud nastane překážka na straně výrobce a není možné zboží doručit v řádném termínu . Pokud tato vyjímečná situace nastane, bude zákazník, jež si toto zboží objednal, kontaktován a bude mu navrhnuto nahradní řešení k jeho maximální spokojenosti.

**Dodací lhůta jednotlivých druhů zboží může být různá, pokud již není zboží na externím skladu dodavatele. Neváhejte nás proto kontaktovat e-mailem pro více informací.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Zákazník je povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo během přepravy k poškození vráceného zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,  opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok  na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající  oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká.

 

Záruka a reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (Kupující-spotřebitel“) , nebo 12 měsíců pro podnikatele („Kupující–podnikatel“).

Obchod  italpro.cz Vám poskytuje záruku na zboží dle obecně platných předpisů a to po dobu stanovenou zákonem.

Reklamaci je kupující povinnen uplatnit bezprostředně po zjištění rozporu s kupní smlouvou (vada zboží).

Z důvodu vady můžete zboží reklamovat například pokud:

  • je zboží poškozené, nefunkční
  • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek)

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zboží
  • mechanickým poškozením, častým používáním  nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy

Místo a způsob uplatnění reklamace:

Vaše reklamace zasílejte běžnou balíkovou poštou na adresu:

Italpro.cz Bolesław Bernatowicz

Švabinského 1700/4
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: +420 773 171 275

         K reklamované zásilce je nutné přibalit kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační list.
         K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit vyplněný reklamační formulář.
      
 
Oprávněnost Vaší reklamace bude námi posouzena v okamžiku přijetí reklamovaného zboží, v mimořádných případech do 5 dnů od obdržení reklamační zásilky.
 
Odmítnutí přijetí do reklamace
 
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 

 

Reklamace přepravních služeb

Před odesláním zboží je stav každého kusu pečlivě kontrolován a zboží je na Vaši adresu zasíláno pečlivě zabalené a ošetřené proti poškození při přepravě. I přes tuto péči se ale může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s dopravcem:

  1. Zásilku si před převzetím od dopravce zkontrolujte
  2. V případě poškození obalu (pomačkání, potrhání, promáčení apod.) sepiště ihned na místě protokol o poškození zásilky.

Pokud je zásilka zjevně poškozená, odmítněte převzetí a její zaplacení a s pracovníkem přepravní společnosti sepiště protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti nás, prosím, neprodleně informujte emailem na adrese prodej@italpro.cz

V případě, že zjistíte poškození vzniklé přepravou až po převzetí zásilky, neprodleně (do 2 pracovních dnů), oznamte tuto skutečnost pracovníkovi přepravní společností PPL nebo pracovníkovi české pošty, který s Vámi sepíše Zápis po dodání.

Neposílejte poškozenou zásilku zpět na naši adresu, následnou reklamaci z naší strany by přepravní společnosti neuznaly. Reklamovat poškozenou zásilku u dopravce může pouze její příjemce.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek kupujícího, reklamací apod., informování kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi apod., poskytování kupujícímu informace o zboží, cenách apod.

Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR.

Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace. Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně pro vnitřní využití prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, mimo kurýrní/zásilkové služby (dle volby kupujícího), které jsou osobní údaje kupujícího poskytovány pouze v rozsahu potřebném k dodání objednaného zboží.

Prodávající prohlašuje, že svěřená data nebudou poskytnuta třetí osobě, nebudou prodávána či použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem prodávajícího, budou použita výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, na žádost kupujícího budou jeho osobní data z databáze prodávajícího vymazána s výjimkou údajů, které je povinen prodávající uchovat podle jiných právních předpisů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.